สั่งพิมพ์หน้านี้

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันการจ้างเหมาบริการ ปี 2563

จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. คนงานทำความสะอาด จำนวน 2 ตำแหน่ง