bannerinside_cdanr

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ปี 2563

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

เรื่องสมัครสอบแข่งขันบุคคลตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ปี 2563

ารรับสมัครสอบ

   ผู้สมัครสอบบสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร ณ อาคารเรียนเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบนโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2563 เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบทั้งหมด จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งครู 3 ตำแหน่ง

  1.1. ครูสอนนาฏศิลป์การแสดงพื้นบ้านอีสาน 1 อัตรา

  1.2. ครูสอนนาฏศิลป์ไทย(โขนลิง 1 อัตรา

  1.3. ครูดนตรีสากล (เปอร์คัสชั่น) 1 อัตรา

2. สายสนับสนุน 1 ตำแหน่ง

  2.1. คนงานทำความสะอาด 1 อัตรา

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

เว็บลิงค์