เกณฑ์การประกวดมาแล้ว!!!!
ประกาศเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ทุกคน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 แต่ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้วิทยาลัยฯไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามปรกติ จึงให้นักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเป็นคลิปวีดิโอแทน หรือสามารถสอบถามได้ที่ ครูอภิวิชญ์ เหล่าอัน ครูกรรณิการ์ เสวะนา และอาจารย์สุริยา อินทจันท

รายละเอียดได้ที่

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-103685858001719/photos/?tab=album&album_id=144308533939451&__tn__=-UC-R

หรือสแกน

 

 

 

 

14 กรกฎาคม 2563

เว็บลิงค์