วันที่ 4 เมษายน 2562 นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานสโมสรสันนิบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

3 เมษายน 2562

เว็บลิงค์