การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ปี 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment)

ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5 ข้อมูลการติดต่อ

- แผนที่

- ติดต่อสถาบัน

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กฎหมายลูก และการบริหารทรัพยากรบุคคล (หน้า1-102)

- ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา (หน้า 103-145)

- ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการเงิน (หน้า 146-174)

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (หน้า 176-235)

ข่าวประชาสัมพันธ์

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

- Website สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- Facebook สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- Youtube สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- Poster

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 Q&A

o9 Social Network

- Website

- Facebook

- Youtube

แผนดำเนินงาน

o10 แผนดำเนินงานประจำปี

o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

- คู่มือการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายได้

- คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร

- คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การให้บริการ

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาในระบบออนไลน์

- ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบออนไลน์

- ขั้นตอนการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

- ขั้นตอนการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

o17 E–Service

- ระบบบริหารการศึกษา

- รับสมัครระดับพื้นฐาน (ม.1)

- รับสมัครระดับปวช.

- รับสมัครระดับปวช.-ปวส.

- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

- BPI Service

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามบัญชีราคามาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ นอกบัญชีราคามาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การพัฒนาบุคลากร

- การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)

- การวางแผนอัตรากำลังคน

- การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่ง อาจารย์

- การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

- การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

- การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่ง พนักงานราชการ

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

- ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย

- ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหา ตำแหน่ง อาจารย์

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- สายตรงอธิการบดี

- www.1111.go.th

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- ช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- กระดานข้อคิดเห็นผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือก ครูผู้ช่วย

- คำสั่งคณะกรรมการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย

- คำสั่งสอบคณะกรรมการแข่งขัน อาจารย์

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- คณะศิลปศึกษา

- วิทยาลัยนาฏศิลป

- วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

- วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

- วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

- วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

- วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

o42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

o43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

o44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

o45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

o47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

o48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

24 มิถุนายน 2562

เว็บลิงค์