การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

https://itas.nacc.go.th/go/eit/wikuzd

EIT01

28 พฤษภาคม 2563

เว็บลิงค์