ขอเชิญบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ

Poster IIT

17 มีนาคม 2564

เว็บลิงค์