ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- ดาวโหลดเอกสาร
  ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


* รายละเอียดตามกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก แนบท้ายประกาศรับสัมครการสอบ
 แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการครูและบุคลากร
 ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- เอกสารหมายเลข  ๑

- เอกสารหมายเลข  ๒

- เอกสารหมายเลข  ๓

- เอกสารหมายเลข  ๓ (ต่อ)

- เอกสารหมายเลข  ๔

 

 

เว็บลิงค์