ประกาศประกวดราคาซื้อคุภัณฑ์และอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บลิงค์