(เผยแพร่ราคากลาง) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บลิงค์