(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมบริเวณทางเข้าโรงอาหาร และโรงยิม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)

เว็บลิงค์