(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างขุดท่อระบายน้ำรอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บลิงค์