(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านไอที จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านไอที จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านไอที จำนวน 1 แห่ง

3. แบบรูปรายการจ้างปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านไอที จำนวน 1 แห่ง

4. รายละเอียดประกอบแบบครุภัณฑ์งานปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านไอที จำนวน 1 แห่ง

5. ขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านไอที จำนวน 1 แห่ง

เว็บลิงค์