(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารสำนักงานและอาคารเรียนบริเวณพื้นที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารสำนักงานและอาคารเรียนบริเวณพื้นที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารสำนักงานและอาคารเรียนบริเวณพื้นที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.แบบรูปรายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารสำนักงานและอาคารเรียนบริเวณพื้นที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 แห่ง

4.ขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารสำนักงานและอาคารเรียนบริเวณพื้นที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 แห่ง

เว็บลิงค์