(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

เว็บลิงค์