เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิงจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บลิงค์