ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครือข่ายสำหรับหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๔๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เว็บลิงค์