ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครือข่ายสำหรับหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๔๑ เครื่อง ด้วยวิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)

เว็บลิงค์