ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมและห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เว็บลิงค์