ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บลิงค์