ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครือข่ายสำหรับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

เว็บลิงค์