ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครือจ่าย สำหรับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)

เว็บลิงค์