ร่างประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4x9 เมตร พร้อมระบบเสียง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

เว็บลิงค์