ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เว็บลิงค์