ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4x9 เมตร พร้อมระบบเสียง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เว็บลิงค์