ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มศิลปวัฒนธรรม อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 11 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มศิลปวัฒนธรรม อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 11 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เว็บลิงค์