ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (แบบ บก.06)

เว็บลิงค์