แบบประเมินความพึงพอใจ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        แบบประเมินระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
        แบบประเมินผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัย
        แบบประเมินผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัต
        แบบประเมินผู้ใช้ระบบสืบค้นข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ศูนย์รักษ์ศิลป์
        แบบประเมินผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
        แบบประเมินผู้ใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS)
       แบบประเมินผู้ใช้ระบบจองตั๋วออนไลน์ เผยแพร่กิจกรรมการแสดง
             นิทรรศการศิลปกรรม
        แบบประเมินผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail ภาครัฐ)
        แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
         แบบสำรวจภาพลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                               กลับหน้าหลัก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร 02-482-2176-78