กลับหน้าหลัก    
       
       
              

             อบรมการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

           ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คลิกลงทะเบียนที่นี่

 
    ___________________________________________________________________________________________  
   

            อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS : Course Vills)

          ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๔๖-๕๔๗ ชั้น ๔

          อาคารคณะศิลปศึกษา (วังหน้า)

 
    ___________________________________________________________________________________________  
   

             อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการใช้ระบบสารสรรณอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนหนังสือราชการ

           และการบริหารจัดการเอกสารของทางราชการ

          ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๔๖-๕๔๗ ชั้น ๔

          อาคารคณะศิลปศึกษา (วังหน้า)

 
    ___________________________________________________________________________________________  
   

            อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์ และดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

          ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๔๖-๕๔๗ ชั้น ๔

          อาคารคณะศิลปศึกษา (วังหน้า)

 
    ___________________________________________________________________________________________  
   

            อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ด้านเครือข่าย Switch , Router

          ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๔๖-๕๔๗ ชั้น ๔

          อาคารคณะศิลปศึกษา (วังหน้า)

 
    ___________________________________________________________________________________________  
   

            อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการและดูแลรักษา Server ด้วย Windows Server 2012 R2

          ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๔๖-๕๔๗ ชั้น ๔

          อาคารคณะศิลปศึกษา (วังหน้า)

 
    ___________________________________________________________________________________________  
                    

            อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการและดูแลรักษา Server ด้วย Linux

          ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๔๖-๕๔๗ ชั้น ๔

          อาคารคณะศิลปศึกษา (วังหน้า)

 
    ___________________________________________________________________________________________  
               

          อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

      ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา)

 
    ___________________________________________________________________________________________  
              

            อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการจัดการเว็บไซต์หน่วยงานภายใต้เว็บไซต์

     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารคณะศิลปศึกษา

     ชั้น ๔ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๔๕-๕๔๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วังหน้า)

 
    ___________________________________________________________________________________________  
                

             อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

     ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น ๔

     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๔๕-๕๔๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วังหน้า)

 
    ___________________________________________________________________________________________  
                 

              อบรมโครงการฝึกบรมเชิงปฎิบัติการ  ทางราชการ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

     ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

    ณ ห้องประชุม ๑  ชั้น ๕ สำนักงานอธิการดี (ศาลายา)

 
    ___________________________________________________________________________________________  
                   อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS : Course Ville)  

    วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา)

 
    ___________________________________________________________________________________________  
                  อบรมผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์  วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

    ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา)   

 
    ___________________________________________________________________________________________