• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบติดตามด้านสถิติ ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

  โดย patcharada naka (System Admin)


  วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดสารสนเทศ ชั้น 4 วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  วันที่จัดงาน 2 ธ.ค. 2562
  วันที่ลงทะเบียน 14 พ.ย. 2562- 2 ธ.ค. 2562
  จำนวนคน 65 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท