• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนการสอน

  โดย patcharada naka (System Admin)


  ระหว่างวันที่ 23, 30 มกราคม 6, 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดสารสนเทศ ชั้น 4 วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  วันที่จัดงาน 23 ม.ค. 2563- 13 ก.พ. 2563
  วันที่ลงทะเบียน 1 ม.ค. 2563- 21 ก.พ. 2563
  จำนวนคน 45 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท