ติดต่อเราติดต่อเรา

Responsive image

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12022

เบอร์โทรศัพท์หลัก (วังหน้า) : 02-224-4704, 02-224-1408, 02-225-2105 
Fax : 02-224-1359
Email : bpi@hotmail.co.th


สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานอธิการบดี
119/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์หลัก (ศาลายา) : 02-482-2176-78
Fax : 02-482-2170

Email : bpi@hotmail.co.th

เบอร์โทรศัพท์ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

-   สำนักงานอธิการบดี กดเบอร์โทรศัพท์หลัก ต่อ 709,706,710
-   รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ต่อ 409
-   รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ต่อ 407
-   รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ต่อ 406
-   รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ต่อ 404
-   รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ต่อ 402
-   ฝ่ายแผนและงบประมาณ ต่อ 426 (FAX) 02-224-1391
-   ฝ่ายธุรการ ต่อ 413 (FAX) 02-224-1359
-   ฝ่ายการเงิน ต่อ 418 (FAX) 02-224-5851
-   ฝ่ายพัสดุ ต่อ 421 (FAX) 02-224-5851
-   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ต่อ 403 (FAX) 02-221-8257
-   ฝ่ายทะเบียน ต่อ 408,410
-   งานเงินกู้ยืมนักศึกษา 02-4822176-78 ต่อ 342,343,344,348 (FAX) 02-482-2173
-   ฝ่ายอาคารสถานที่ ต่อ 502
-   ฝ่ายนิติกร ต่อ 424
-   ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต่อ 412
-   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-482-2179 ต่อ 351
-   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 709, 416
-   งาน ก.พ.ร. ต่อ 429
-   งานประกันคุณภาพ ต่อ 429
-   งานตรวจสอบภายใน ต่อ 201
-   งานวิจัย ต่อ 429
-   โรงละคร-หอศิลป์ วังหน้า ต่อ 101
-   ฝ่ายช่างเทคนิค ต่อ 209
-   คณะศิลปศึกษา 02-224-1372 ต่อ 214 (FAX) 02-225-2103
-   คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 02-225-0197 ต่อ 606 (FAX) 02-225-2103
-   คณะศิลปวิจิตร 02-482-2187,02-482-2186 (FAX) 02-482-2188
-   บัณฑิตศึกษา ต่อ 120,420
-   ศูนย์รักศิลป์ ต่อ 414
-   สภาสถาบัน ต่อ 403