ติดต่อเรา


สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12022
และ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานอธิการบดี 
119/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Email: bpi@hotmail.co.th

เบอร์โทรศัพท์หลัก (ศาลายา) 02-4822176-78  Fax.02-482-2170

เบอร์โทรศัพท์หลัก (วังหน้า)   02-224-4704 ,02-224-1408,02-225-2105

Fax. 02-224-1359 


เบอร์โทรศัพท์ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สำนักงานอธิการบดี  กดเบอร์โทรศัพท์หลัก  ต่อ 709,706,710
- รองอธิการบดี  ฝ่ายบริหาร  ต่อ 409
- รองอธิการบดี  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ต่อ 407
- รองอธิการบดี  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม   ต่อ 406
- รองอธิการบดี  ฝ่ายวิชาการ  ต่อ 404
- รองอธิการบดี  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ต่อ 402
- ฝ่ายแผนและงบประมาณ  ต่อ 426  (FAX) 02-224-1391
- ฝ่ายธุรการ  ต่อ 413  (FAX) 02-224-1359
- ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 412 (FAX) 02-224-1359
- ฝ่ายการเงิน  ต่อ 418  (FAX) 02-224-5851
- ฝ่ายพัสดุ  ต่อ 421  (FAX) 02-224-5851
- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ต่อ 403  (FAX) 02-221-8257
- ฝ่ายทะเบียน  ต่อ 408,410  
- งานเงินกู้ยืมนักศึกษา  02-4822176-78 ต่อ 342,343,344,348 (FAX) 02-4822173
- ฝ่ายอาคารสถานที่  ต่อ 502
- ฝ่ายนิติกร  ต่อ 424
- ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ต่อ 412
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-482-2179 ต่อ 351
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อ 709, 416
- งาน ก.พ.ร.  ต่อ 429
- งานประกันคุณภาพ  ต่อ 429
- งานตรวจสอบภายใน  ต่อ 201
- งานวิจัย  ต่อ 429
- โรงละคร-หอศิลป์ วังหน้า ต่อ 101
- ฝ่ายช่างเทคนิค ต่อ 209
- คณะศิลปศึกษา  02-224-1372  ต่อ 214  (FAX) 02-225-2103
- คณะศิลปนาฏดุริยางค์  02-225-0197  ต่อ 606  (FAX) 02-225-2103
- คณะศิลปวิจิตร  02-4822187,02-4822186 
(FAX) 02-4822188
- บัณฑิตศึกษา ต่อ 120,420
- ศูนย์รักศิลป์   ต่อ 414
- สภาสถาบัน   ต่อ 403