• อบรมหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ Video Conference

  โดย patcharada naka (System Admin)


  การจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.

  วันที่จัดงาน 21 พ.ย. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ย. 2561- 21 พ.ย. 2561
  จำนวนคน 25 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • อบรมหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  โดย patcharada naka (System Admin)


  การจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.

  วันที่จัดงาน 21 พ.ย. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ย. 2561- 21 พ.ย. 2561
  จำนวนคน 25 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท