งานที่เปิดรับลงทะเบียน


 • โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

  โดย patcharada naka (System Admin)


  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 5 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 15 ก.พ. 2562- 16 ก.พ. 2562
  วันที่ลงทะเบียน 5 ก.พ. 2562- 16 ก.พ. 2562
  จำนวนคน 50 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   


 • โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารการศึกษา (ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา)

  โดย patcharada naka (System Admin)


  ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 20 ก.พ. 2562- 21 ก.พ. 2562
  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.พ. 2562- 21 ก.พ. 2562
  จำนวนคน 55 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   


 • โครงการการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ และด้านการเรียนการสอน

  โดย patcharada naka (System Admin)


  ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 22 ก.พ. 2562- 23 ก.พ. 2562
  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.พ. 2562- 23 ก.พ. 2562
  จำนวนคน 90 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   


 • โครงการการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรการใช้งานระบบการลงทะเบียน อบรม ประชุม สัมมนา และการประเมินผลออนไลน์

  โดย patcharada naka (System Admin)


  ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 1 มี.ค. 2562- 2 มี.ค. 2562
  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.พ. 2562- 2 มี.ค. 2562
  จำนวนคน 60 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   


 • โครงการการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ

  โดย patcharada naka (System Admin)


  ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 8 มี.ค. 2562- 9 มี.ค. 2562
  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.พ. 2562- 9 มี.ค. 2562
  จำนวนคน 50 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   


 • โครงการการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรการใช้งานระบบจัดเก็บสื่อสาระองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานสร้างสรรค์

  โดย patcharada naka (System Admin)


  ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 15 มี.ค. 2562- 16 มี.ค. 2562
  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.พ. 2562- 16 มี.ค. 2562
  จำนวนคน 85 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท