• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารการศึกษาและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 25 - 26 มกราคม 2561


  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารการศึกษาและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 25 - 26 มกราคม 2561


  วันที่จัดงาน 25 ม.ค. 2561- 26 ม.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 15 ม.ค. 2561- 23 ม.ค. 2561
  วันที่ประเมินผล 1 มี.ค. 2561
  จำนวนคน 70 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

  ลงทะเบียน

  ลงทะเบียน

  คำนำหน้า 
  ชื่อ-สกุล 
  เพศ  ชาย      หญิง
  ตำแหน่ง 
  หน่วยงาน 
  เบอร์โทรศัพท์ 
  Email 
    

  คลิ๊กดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ว่าง 29 ที่นั่ง)

  รายชื่อผู้ลงทะเบียน กดที่เลขลำดับหรือชื่อ-สกุล เพื่อรับ Pass (บัตรดิจิตอล)

  # ชื่อ-สกุล เพศ ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ Email
  1นายทศพร พรหมศิริกุล ชาย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 0642821356 boss.promsirikul@gmail.com
  2นางสาวขวัญนภา ยืนยงค์ หญิง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายทะเบียน 02-4822176-77ต่อ346 ...
  3นางสาวยุวภรณ์ อินทอง หญิง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานอธิการบดี(การเงิน) 0863308813 july_2527@hotmail.co.th
  4นายสัจธรรม บาลทิพย์ ชาย นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานอธิการบดี(การเงิน) 0834499632 Satjatham_BT34@hotmail.com
  5นางสาวนภาพิมพ์ จินสกุล หญิง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี 085-0886773 ืnapapim.jins@bumail.net
  6นางสาวอนุสรา เอี๋ยวประเสริฐ หญิง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี 087-7694688 somoka_24@hotmail.com
  7นายอภิรักษ์ ไพบูลย์ ชาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โครงการบัณฑิตศึกษา 0879962427 bonz5@hotmail.com
  8นายรัตนพงศ์ แก้วน่้อย ชาย นักวิชาการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา 0891988979 mrratanapong@gmail.com
  9นางสาวกัญรวี ทรัพย์ทวี หญิง นักวิชาการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา 0850673651 kunraviewkunra@gmail.com
  10นางสาวนุชนาฏ อ้นรักดี หญิง นักวิชาการการเงินและบัญชี วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 0898020071 ืี์์์์ืีnuchy_on@hotmail.com
  11นางสาวพิมพ์ชนก ซึมกลาง หญิง ครู คศ.1 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 0806055016 pimnok1234@hotmail.com
  12นายปีติกร เทียนจีน ชาย นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา สบศ. 0970792950 Flukerpeetikorn@gmail.con
  13นายมารุต ชาย นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการโรงละคร หอศิลป์วังหน้า 022244704 ต่อ 101 wntheater@gmail.com
  14นางสาวอัชฌาพร เพ็งศรี หญิง นักจัดการงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 0943290654 Fai.Adcha@gmail.com
  15นายโสฬส ละออซุ่นใช้ ชาย นักจัดการงานทั่วไป กองบริการการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา สบศ. 0896795829 gunsorot@gmail.com
  16นางสาวสุภาภรณ์ คำนวนดี หญิง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะศิลปศึกษา 0833413410 supapornkumn@gmail.com
  17นางสาวสิริสกุล เกิดมี หญิง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 0866239555 sirisakulkerdmee@gmail.com
  18นางสาวธนรรธร เลิศบำเพ็ญทรัพย์ หญิง นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศึกษา 092 - 2619310 sup_l23@hotmail.com
  19นายธีรพงษ์ ฉลาด ชาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะศิลปศึกษา 097- 9207376 kengklar@hotmail.com
  20นางฐปนี ภูมิพันธุ์ หญิง ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 0849544468 tapanee_nan@hotmail.coท
  21นางสาวสุทธิกานต์ อุทัยแพน หญิง นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 0878637373 suttikan65@gmail.com
  22นางสาวตรีฉัตร ทองเลิศ หญิง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะศิลปศึกษา 095 - 9053424 Treechut@hotmail.com
  23นางสาวคองศิลป์ อุ่นน้อย หญิง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 074840449 kongsilp5@gmail.com
  24นางสาวกมลนัทธ์ พรหมรอด หญิง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 074840449 kamonut13@gmail.com
  25นางศาณิศรา ใบโพธิ์ หญิง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 088-7714729 angthong1808@gmail.com
  26นายฤทธิชัย ฝังนาค ชาย ครู วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 086-7541337 angthong1808@gmail.com
  27นายธวัชชัย กัลปนารถ ชาย นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 0870259196 Thawatchai212224@hotmail.com
  28นางสาวจินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์ หญิง นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี 024822172 jinchutar_26@hotmail.com
  29นางสาวสิทธิชญาณิ์ สิริรัชตวิสิฐ หญิง นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี 024822172 sitthijchaya1983@hotmail.com
  30นางสาวสาวิณี วงศ์ศรีสุนทร หญิง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 0816924265 sw.0611.695@gmail.com
  31นางบรรจง เจียงพรม หญิง เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 0898601672 ratchanok.Sricharoen@gmail.com
  32นางศิริวัฒนา พูลสวัสดิ์ หญิง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 039-313214 -
  33นางเบญจภรณ์ เทียนทอง หญิง นักจัดการงานทั่ไป วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 039-313214 -
  34นางสาวสุกัญญา มุ่งเครือกลาง หญิง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา 0859103844 ppanvad@hotmail.com
  35นางสาวราตรี ลือชัย หญิง ครู ชำนาญ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 075 446 154 cdanst@gmail.com
  36่นางสาวอัมพร จันละคร หญิง เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 075 446 154 cdanst@gmail.com
  37นางสุนันทา ลูกศร หญิง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะศิลปวิจิตร 0818349789 sunanta_tuck@hotmail.com
  38นางสาวศศิธร คำนวล หญิง นักจัดการงานทั่วไป คณะศิลปวิจิตร 0801672726 sathanthin.ss@gmail.com
  39นางรัชนี ซอเซวี หญิง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วิทยาลัยช่างศิลป 0890792459 rachanee_ya@hotmail.com
  40นางสาวภัทรียา งิ้วราย หญิง นักจัดการงานทั่วไป คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 0875020422 patareeya.ng@hotmail.com
  41นางฟ้ามุ่ย ศรีบัว หญิง ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 0898566766 famui_bua@hotmail.com


  จะเปิดให้ทำการประเมินผลวันที่ 2018-03-01