• โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ


  โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

  หลักสูตรการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 5 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)


  วันที่จัดงาน 15 ก.พ. 2562- 16 ก.พ. 2562
  วันที่ลงทะเบียน 5 ก.พ. 2562- 16 ก.พ. 2562
  วันที่ประเมินผล 1 เม.ย. 2562
  จำนวนคน 50 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

  ลงทะเบียน

  ลงทะเบียน

  คำนำหน้า 
  ชื่อ-สกุล 
  ตำแหน่ง 
  หน่วยงาน 
  เบอร์โทรศัพท์ 
  Email 
    

  คลิ๊กดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ว่าง 10 ที่นั่ง)

  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

  # ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
  1นางพัฑรธัญญา หล่อสกุล ครูชำนาญการ วิทยาลัยช่างศิลป
  2นายพาทิศ. สายศิลป์ ครูผู้ช่วย วิทยาลัยช่างศิลป
  3นางสาววรรณรัชฏ์ ศรีจำนงค์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
  4นางสาวลลิตา โพธิ์พุดชา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
  5นายศุภชัย ระเห็ดหาญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
  6นายสุทธิพงศ์ ประทุมมาศ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
  7นางสาวพิมพ์พรลภัส ลักษณะวิเชียร ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
  8นายบุญชรัตน์ วังสุข นักวิชาการคอมพิวตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
  9นางสาววรัญญา เป้งทอง อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
  10นางสาว​นฤมล​ อุ่น​เรือน​ ครูผู้ช่วย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
  11นางสาวลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง บรรณารักษ์ ศูนย์รักษ์ศิลป์
  12นางสาววสุเพ็ญ ตระการศุภกร เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษ์ศิลป์ ศูนย์รักษ์ศิลป์
  13นางสาวกาญจนา วงศ์ม่าน ครู คศ.2 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี
  14นางสาวสุภาพรรณ วราศัย เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษ์ศิลป์ ศูนย์รักศิลป์
  15นางสาวณัฏฐิราภรณ์ อะสุรินทร์ ครูผู้สอน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
  16นางวิมลพรรณ สุขเกษม ครู คศ.3 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
  17นายศิระ ยิ้มจินดา เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป
  18นางสาวอันน์เกตุ พงศ์เพ็ชร หัวหน้างานห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป
  19นางอัญจนา คงนุ่น ครูชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
  20นางสุภา รักหมอ ครูชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
  21นายเสกสรรค์ โฆษิตเกษม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
  22นายณัฐพงศ์ ชาวบ้านใหม่ ครูชำนาญการ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
  23นางสาวลลิตา โพธิ์พุดชา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
  24นางสาวกนกโฉม สุนทรสีมะ อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
  25นายธนาธิป นามีผล ครูผู้สอนคอมฯ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  26นางสาวสุภัทธา พิลาวงษ์ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตศึกษา
  27นางสาวิอาภัสรา สอนวิทย์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์
  28นางภัทรลักษณ์ สกุลดี ครู (บรรณารักษ์) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
  29นางสาวจุฑารัตน์ เศียรอุ่น เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
  30นายธนภัทร ทองระย้า เจ้าหน้าที่บรรณลักษณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
  31นางสาวมณี เทพาชมภู ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
  32นางวิไลวรรณ เกษสุวงศ์ ข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
  33นายธนาคาร วิวัฒนาการชัย บรรณารักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
  34สิบเอกวานิช พัฒนประภาพ ครูคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
  35น.สน้ำฝน มหาชัย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
  36น.สน้ำฝน มหาชัย ครูสอนสังคม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
  37นายณัฐวุฒิ บุญชูศร ครูสอนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
  38นายบุญชรัตน์ วังสุข เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
  39นางสาวติณณา เกื้อมา เจ้าหน้าที่การเงิน วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
  40นางสาวกอปรกุล หนูเลี่ยง อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  จะเปิดให้ทำการประเมินผลวันที่ 2019-04-01