• โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ


  โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

  หลักสูตรการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 5 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)


  วันที่จัดงาน 15 ก.พ. 2562- 16 ก.พ. 2562
  วันที่ลงทะเบียน 5 ก.พ. 2562- 16 ก.พ. 2562
  วันที่ประเมินผล 1 เม.ย. 2562
  จำนวนคน 50 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

  ลงทะเบียน

  ลงทะเบียน

  คำนำหน้า 
  ชื่อ-สกุล 
  ตำแหน่ง 
  หน่วยงาน 
  เบอร์โทรศัพท์ 
  Email 
    

  คลิ๊กดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ว่าง 10 ที่นั่ง)

  รายชื่อผู้ลงทะเบียน กดที่เลขลำดับหรือชื่อ-สกุล เพื่อรับ Pass (บัตรดิจิตอล)

  # ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ Email
  1นางพัฑรธัญญา หล่อสกุล ครูชำนาญการ วิทยาลัยช่างศิลป 0852524555 namphatt@yahoo.com
  2นายพาทิศ. สายศิลป์ ครูผู้ช่วย วิทยาลัยช่างศิลป 0934323327 patissaisin@gmail. come.
  3นางสาววรรณรัชฏ์ ศรีจำนงค์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 0630237329 -
  4นางสาวลลิตา โพธิ์พุดชา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 0883277027 -
  5นายศุภชัย ระเห็ดหาญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 0872659490 khun_kruh@hotmail.com
  6นายสุทธิพงศ์ ประทุมมาศ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 0901711004 Poommtawu@gmail.com
  7นางสาวพิมพ์พรลภัส ลักษณะวิเชียร ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 0865676410 on.nooson26@gmail.com
  8นายบุญชรัตน์ วังสุข นักวิชาการคอมพิวตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 0910308544 aunwungsuk@gmail.com
  9นางสาววรัญญา เป้งทอง อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 0612242939 Aoiwarun.rf@gmail.com
  10นางสาว​นฤมล​ อุ่น​เรือน​ ครูผู้ช่วย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 0824802837​ Nanongtamon@gmail.com​
  11นางสาวลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง บรรณารักษ์ ศูนย์รักษ์ศิลป์ 0640456759 Usaengthong.l@gmail.com
  12นางสาววสุเพ็ญ ตระการศุภกร เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษ์ศิลป์ ศูนย์รักษ์ศิลป์ 0862730972 mingwasupen28@gmail.com
  13นางสาวกาญจนา วงศ์ม่าน ครู คศ.2 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี 0840895719 Kanchana.w@bpi.mail.go.th
  14นางสาวสุภาพรรณ วราศัย เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษ์ศิลป์ ศูนย์รักศิลป์ 0806207912 tong.pat02001@gmail.com
  15นางสาวณัฏฐิราภรณ์ อะสุรินทร์ ครูผู้สอน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 0807654966 Tookkatakatai@gmail.com
  16นางวิมลพรรณ สุขเกษม ครู คศ.3 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 0985901076 -
  17นายศิระ ยิ้มจินดา เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป 0863663345 sira.lib@outlook.co.th
  18นางสาวอันน์เกตุ พงศ์เพ็ชร หัวหน้างานห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลป 0625265254 ankate.nit@gmail.com
  19นางอัญจนา คงนุ่น ครูชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 0862668429 Anjanak54@ gmail.com
  20นางสุภา รักหมอ ครูชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 0910359660 Pasusiri@gmail.com
  21นายเสกสรรค์ โฆษิตเกษม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 0891573281 Pattiyaya07@gmail.com
  22นายณัฐพงศ์ ชาวบ้านใหม่ ครูชำนาญการ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 035555370 Pattiyaya07@gmail.com
  23นางสาวลลิตา โพธิ์พุดชา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 0883277027 Lalita.phophotcha@gmail.com
  24นางสาวกนกโฉม สุนทรสีมะ อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 0635932356 aim_home@hotmail.com
  25นายธนาธิป นามีผล ครูผู้สอนคอมฯ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 0971754963 kru.thanatip@gmail.com
  26นางสาวสุภัทธา พิลาวงษ์ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตศึกษา 0944647424 i.jorjoon@gmail.com
  27นางสาวิอาภัสรา สอนวิทย์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 0931396912 icy_2534_69@hotmail.com
  28นางภัทรลักษณ์ สกุลดี ครู (บรรณารักษ์) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 087 - 9695588 -
  29นางสาวจุฑารัตน์ เศียรอุ่น เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 063 - 1819886 Jutharat19862529@gmail.com
  30นายธนภัทร ทองระย้า เจ้าหน้าที่บรรณลักษณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 0836966195 iamterynaja@gmail.com
  31นางสาวมณี เทพาชมภู ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 081-4001956 Thephachomphu@gmail.com
  32นางวิไลวรรณ เกษสุวงศ์ ข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 064-2030805 Ketsuwong01@gmail.com
  33นายธนาคาร วิวัฒนาการชัย บรรณารักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 0883540681 withanakarn@gmail.com
  34สิบเอกวานิช พัฒนประภาพ ครูคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 0848303321 wanich3729@gmail.com
  35น.สน้ำฝน มหาชัย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 0912575063 Namfon.social54@gmail.com
  36น.สน้ำฝน มหาชัย ครูสอนสังคม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 0912575063 Namfon.social54@gmail.com
  37นายณัฐวุฒิ บุญชูศร ครูสอนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 0877688791 latteop@gmail.com
  38นายบุญชรัตน์ วังสุข เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 0910308544 aunwungsuk@gmail.com
  39นางสาวติณณา เกื้อมา เจ้าหน้าที่การเงิน วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 0819632665 panidaaong@gmail.com
  40นางสาวกอปรกุล หนูเลี่ยง อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 0870101911 panidaaong@gmail.com


  จะเปิดให้ทำการประเมินผลวันที่ 2019-04-01