• โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารการศึกษา (ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา)


  โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

  หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารการศึกษา (ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา)

  ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)


  วันที่จัดงาน 20 ก.พ. 2562- 21 ก.พ. 2562
  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.พ. 2562- 21 ก.พ. 2562
  วันที่ประเมินผล 1 เม.ย. 2562
  จำนวนคน 55 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

  ลงทะเบียน

  ลงทะเบียน

  คำนำหน้า 
  ชื่อ-สกุล 
  ตำแหน่ง 
  หน่วยงาน 
  เบอร์โทรศัพท์ 
  Email 
    

  คลิ๊กดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ว่าง 17 ที่นั่ง)

  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

  # ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
  1นางสาวทิพวรรณ สุขศิริมัช นักวิชาการศึกษา ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
  20802463993ฑิมพิกา วรรณโกวิท นักวิชาการศึกษา ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
  3นางละออ แก้วสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการ
  4นางสาวสาวิณี วงศ์ศรีสุนทร นักวิชาการศึกษา ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
  5นางสาวชยภรณ์ ไชยานุพงศ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
  6นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊ อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
  7นางสาวชยภรณ์ ไชยานุพงศ์ นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
  8นางสาวขวัญนภา ยืนยงค์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
  9นาย​รัตน​พงศ์​แก้ว​น้อย​ นัก​วิชา​การ​ศึกษา​ บัณฑิต​ศึก​ษา​
  10นางสาวกมลวรรณ ยังลือ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โครงการบัณฑิตศึกษา
  11นางฟ้ามุ่ย ศรีบัว ครู วิทยฐานะชำนาญการ วิยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
  12นางสาวณิชชา มณีว่ส นักวิชาการศึกษา งานกู้ยืมเพื่อการศึกษา สบศ.
  13นางสุนันทา ลูกศร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะศิลปวิจิตร
  14น.ส.สุกัญญา มุ่งเครือกลาง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  15นางสาวณิชชา มณีวาส นักวิชาการศึกษา งานกู้ยืมเพื่อการศึกษา สบศ.
  16นายลิขิต รามัญพงษ์ อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
  17นางสาวสุวลักษณ์ สมานกสิกรณ์ นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
  18นางสาวติณณา เกื้อมา เจ้าหน้าที่การเงิน วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
  19นางสาวกอปรกุล หนูเลี่ยง อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
  20นางสาวยุพิน อารักขกุล วิทยาลัยช่างศิลป
  21นางสาวยุพิน อารักขกุล การเงิน วิทยาลัยช่างศิลป
  22นายจักรพันธุ์ วิริยะประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
  23นางสาวปัญจพร อะโนดาษ อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
  24นายณัฐนิรันดร์ ปอศิริ อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
  25นางฐปนี ภูมิพันธุ์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
  26นางสาวสุพัตรา โพธาราม วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง
  27นางสาวปวีณา คำนวนดี นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
  28นางสาวเกษกานต์ ชูประดิษฐ์ อาจารย์ วิทยาลัยช่างศิลป
  29นางสาวสุวิชา อัตถวิโรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
  30นางสาวจำลอง แจ่มนาม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  31ว่าที่ ร.ต.กิจติพงษ์ แจ่มนาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  32นางสาวนันทิกา แก้วปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะศิลปวิจิตร
  33นางจีรภา สุพรรณรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปวิจิตร
  34นางศิริวัฒนา พูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  35นางสาวณภัค ไตรทองอยู่ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  36นางสาวตรีรัตน์ วิสุทธิพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะศิลปนาฏดุริยางค์
  37นางสาวอโนชา จบกลศึก นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะศิลปศึกษา
  38นางสาวธนรรธร เลิศบำเพ็ญทรัพย์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศึกษา  จะเปิดให้ทำการประเมินผลวันที่ 2019-04-01