งานที่ปิดรับลงทะเบียนแล้ว


 • โครงการฝึกอบเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  โดย System Admin (System Admin)


  ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

  วันที่จัดงาน 0 543
  วันที่ลงทะเบียน 0 543
  จำนวนคน 80 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • โครงการอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  โดย System Admin (System Admin)


  วันพุธที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 27 ก.ย. 2560
  วันที่ลงทะเบียน 26 ก.ย. 2560- 27 ก.ย. 2560
  จำนวนคน 30 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • โครงการอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) ด้านแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี

  โดย System Admin (System Admin)


  ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 4 ต.ค. 2560- 5 ต.ค. 2560
  วันที่ลงทะเบียน 27 ก.ย. 2560- 2 ต.ค. 2560
  จำนวนคน 100 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • การอบรมการใช้งานและบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัต (E Library) และระบบการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

  โดย somchai patomtanakul (System Admin)


  การอบรมการใช้งานและบริหารจัดการระบบห้องสมุด และระบบการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 5 ต.ค. 2560- 6 ต.ค. 2560
  วันที่ลงทะเบียน 2 ต.ค. 2560- 3 ต.ค. 2560
  จำนวนคน 60 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จัดการความรู้เพื่อทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุนฯ

  โดย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สบศ. (ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สบศ.)


  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จัดการความรู้เพื่อทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุนฯ วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ชั้น 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี(ศาลายา)

  วันที่จัดงาน 7 ธ.ค. 2560- 8 ธ.ค. 2560
  วันที่ลงทะเบียน 23 พ.ย. 2560- 24 พ.ย. 2560
  จำนวนคน 80 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและแผนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  โดย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (กองนโยบายและแผน)


  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและแผนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพีลูส จ.กาญจนบุรี

  วันที่จัดงาน 18 ธ.ค. 2560- 20 ธ.ค. 2560
  วันที่ลงทะเบียน 4 ธ.ค. 2560- 7 ธ.ค. 2560
  จำนวนคน 80 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท