งานที่ปิดรับลงทะเบียนแล้ว


 • โครงการฝึกอบเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  โดย System Admin (System Admin)


  ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

  วันที่จัดงาน 0 543
  วันที่ลงทะเบียน 0 543
  จำนวนคน 80 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • โครงการอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  โดย System Admin (System Admin)


  วันพุธที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 27 ก.ย. 2560
  วันที่ลงทะเบียน 26 ก.ย. 2560- 27 ก.ย. 2560
  จำนวนคน 30 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • โครงการอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) ด้านแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี

  โดย System Admin (System Admin)


  ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 4 ต.ค. 2560- 5 ต.ค. 2560
  วันที่ลงทะเบียน 27 ก.ย. 2560- 2 ต.ค. 2560
  จำนวนคน 100 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • แสดงทั้งหมด