งานที่ปิดรับลงทะเบียนแล้ว


 • โครงการฝึกอบเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  โดย System Admin (System Admin)


  ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

  วันที่จัดงาน 0 543
  วันที่ลงทะเบียน 0 543
  จำนวนคน 80 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • โครงการอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  โดย System Admin (System Admin)


  วันพุธที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 27 ก.ย. 2560
  วันที่ลงทะเบียน 26 ก.ย. 2560- 27 ก.ย. 2560
  จำนวนคน 30 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • โครงการอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) ด้านแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี

  โดย System Admin (System Admin)


  ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 4 ต.ค. 2560- 5 ต.ค. 2560
  วันที่ลงทะเบียน 27 ก.ย. 2560- 2 ต.ค. 2560
  จำนวนคน 100 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • การอบรมการใช้งานและบริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัต (E Library) และระบบการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

  โดย somchai patomtanakul (System Admin)


  การอบรมการใช้งานและบริหารจัดการระบบห้องสมุด และระบบการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 5 ต.ค. 2560- 6 ต.ค. 2560
  วันที่ลงทะเบียน 2 ต.ค. 2560- 3 ต.ค. 2560
  จำนวนคน 60 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จัดการความรู้เพื่อทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุนฯ

  โดย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สบศ. (ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สบศ.)


  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จัดการความรู้เพื่อทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุนฯ วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ชั้น 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี(ศาลายา)

  วันที่จัดงาน 7 ธ.ค. 2560- 8 ธ.ค. 2560
  วันที่ลงทะเบียน 23 พ.ย. 2560- 24 พ.ย. 2560
  จำนวนคน 80 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและแผนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  โดย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (กองนโยบายและแผน)


  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและแผนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพีลูส จ.กาญจนบุรี

  วันที่จัดงาน 18 ธ.ค. 2560- 20 ธ.ค. 2560
  วันที่ลงทะเบียน 4 ธ.ค. 2560- 7 ธ.ค. 2560
  จำนวนคน 80 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารการศึกษาและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 25 - 26 มกราคม 2561

  โดย patcharada naka (System Admin)


  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารการศึกษาและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

  วันที่จัดงาน 25 ม.ค. 2561- 26 ม.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 15 ม.ค. 2561- 23 ม.ค. 2561
  จำนวนคน 70 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • การอบรมการใช้งานอุปกรณ์ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการสอน ผ่านระบบ Video Conference

  โดย patcharada naka (System Admin)


  โดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี จำกัด วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

  วันที่จัดงาน 2 พ.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 27 เม.ย. 2561- 1 พ.ค. 2561
  จำนวนคน 42 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • การอบรมการใช้งานอุปกรณ์ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการสอน ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารหอสมุดสารสนเทศ ชั้น 4

  โดย patcharada naka (System Admin)


  โดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี จำกัด วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

  วันที่จัดงาน 2 พ.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 27 เม.ย. 2561- 1 พ.ค. 2561
  จำนวนคน 42 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

  โดย patcharada naka (System Admin)


  วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารหอสมุดสารสนเทศ ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)

  วันที่จัดงาน 30 พ.ค. 2561- 31 พ.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 28 พ.ค. 2561- 30 พ.ค. 2561
  จำนวนคน 80 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • อบรมหลักสูตรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ผ่านระบบ Video Conference

  โดย patcharada naka (System Admin)


  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ระยะที่ 2 หลักสูตรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ผ่านระบบ Video Conference

  วันที่จัดงาน 28 ส.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 24 ส.ค. 2561- 27 ส.ค. 2561
  จำนวนคน 45 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • อบรมหลักสูตรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  โดย patcharada naka (System Admin)


  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ระยะที่ 2 หลักสูตรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  วันที่จัดงาน 28 ส.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 24 ส.ค. 2561- 27 ส.ค. 2561
  จำนวนคน 45 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • อบรมหลักสูตรพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) ผ่านระบบ Video Conference

  โดย patcharada naka (System Admin)


  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ระยะที่ 2 หลักสูตรพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) วันที่ 29 สิงหาคม 2561ผ่านระบบ Video Conference

  วันที่จัดงาน 29 ส.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 26 ส.ค. 2561- 27 ส.ค. 2561
  จำนวนคน 50 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • อบรมหลักสูตรพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  โดย patcharada naka (System Admin)


  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ระยะที่ 2 หลักสูตรพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  วันที่จัดงาน 29 ส.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 26 ส.ค. 2561- 27 ส.ค. 2561
  จำนวนคน 50 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • อบรมใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการใช้งานระบบสื่อการเรียนการสอน และใช้งานเครื่องอ่านบัตร Smart Card

  โดย patcharada naka (System Admin)


  วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารหอสมุดสารสนเทศ ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  วันที่จัดงาน 10 ต.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 9 ต.ค. 2561- 10 ต.ค. 2561
  จำนวนคน 30 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • อบรมใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการใช้งานระบบสื่อการเรียนการสอน และใช้งานเครื่องอ่านบัตร Smart Card ผ่านระบบ Video Conference

  โดย patcharada naka (System Admin)


  วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบ Video Conference

  วันที่จัดงาน 10 ต.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 9 ต.ค. 2561- 10 ต.ค. 2561
  จำนวนคน 70 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • อบรมการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ หลักสูตรผู้ดูแลระบบ และหลักสูตรการใช้งานระบบสมัครเรียน และระบบสัมมนา

  โดย System Admin (System Admin)


  เป็นการอบรมตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

  วันที่จัดงาน 17 ต.ค. 2561- 18 ต.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 12 ต.ค. 2561- 18 ต.ค. 2561
  จำนวนคน 80 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • ประจำเดือนตุลาคม2561

  โดย นายเบญจพล จันทรมานะ (วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช)


  เทส

  วันที่จัดงาน 17 ต.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 1 พ.ย. 2561- 30 พ.ย. 2561
  จำนวนคน 20 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • อบรมการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ หลักสูตรผู้ดูแลระบบ และหลักสูตรการใช้งานระบบสมัครเรียน และระบบสัมมนา

  โดย System Admin (System Admin)


  เป็นการอบรมตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

  วันที่จัดงาน 17 ต.ค. 2561- 31 ต.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 17 ต.ค. 2561- 31 ต.ค. 2561
  จำนวนคน 80 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • การจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  โดย System Admin (System Admin)


  เป็นการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในการเรียนการสอน

  วันที่จัดงาน 25 ต.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 25 ต.ค. 2561- 31 ต.ค. 2561
  จำนวนคน 20 คน
  ค่าลงทะเบียน 200 บาท
   

 • อบรมหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ Video Conference

  โดย patcharada naka (System Admin)


  การจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.

  วันที่จัดงาน 21 พ.ย. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ย. 2561- 21 พ.ย. 2561
  จำนวนคน 25 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • อบรมหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  โดย patcharada naka (System Admin)


  การจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.

  วันที่จัดงาน 21 พ.ย. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ย. 2561- 21 พ.ย. 2561
  จำนวนคน 25 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • อบรมการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  โดย patcharada naka (System Admin)


  อบรมการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารหอสมุดสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  วันที่จัดงาน 27 ธ.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 20 ธ.ค. 2561- 27 ธ.ค. 2561
  จำนวนคน 50 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท
   

 • อบรมการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผ่านระบบ Video Conference

  โดย patcharada naka (System Admin)


  อบรมการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผ่านระบบ Video Conference วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น.

  วันที่จัดงาน 27 ธ.ค. 2561
  วันที่ลงทะเบียน 20 ธ.ค. 2561- 27 ธ.ค. 2561
  จำนวนคน 50 คน
  ค่าลงทะเบียน 0 บาท