ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ทุกท่าน ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ทางระบบบริหารการศึกษา https://registra.bpi.ac.th ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2567

17 มิ.ย. 2567
308
สถานที่ :
เวลา :

ในการนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอแจ้งผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ทั้งที่ประสงค์และไม่ประสงค์   เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ขึ้นทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 17 - 30 มิถุนายน 2567 รายละเอียดขั้นตอนการตอบรับเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมตาม QR-code ด้านล่างหนังสือนี้ และขอให้ปฏิบัติ   ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

1.1 กรณีประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ขึ้นทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ได้ที่ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ https://registra.bpi.ac.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียม    ขึ้นทะเบียนรับปริญญา จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 กรณีไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ขึ้นทะเบียนแจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร พร้อมเลือกสถานที่ขอรับปริญญาบัตรภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ได้ที่ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ https://registra.bpi.ac.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. หากไม่ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรือไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียม

ขึ้นทะเบียนรับปริญญา จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 17 - 30 มิถุนายน 2567

จะถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 3. กำหนดวันซ้อมย่อย วันที่ 5 สิงหาคม 2567 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม กำหนดวันซ้อมใหญ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2567 และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมรายละเอียดการแต่งกายและกำหนดรายละเอียดการรายงานตัวและการฝึกซ้อม การถ่ายภาพหมู่และข้อควรปฏิบัติตนของบัณฑิต

ได้ที่ www.bpi.ac.th หรือ https://registra.bpi.ac.th ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา