หน่วยงานและคณะ
เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์และทัศนศิลป์ทั้งไทยและต่างประเทศ

หน่วยงานและคณะ

กรรมการสภาสถาบัน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นายขจร จิตสุขุมมงคล
อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาคณะกรรมการอุดมศึกษา
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
นายพนมบุตร จันทรโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
ผศ.ดร.สุขสันติ แวงวรรณ
ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง
ดร.กำพล วันทา
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.จักรพรรดิ วะทา
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจินตนา มีแสงพราว
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางประกอบ ลาภเกษร
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางประพิน อันวาเบค
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศิลปชัย หอมทรัพย์
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสด แดงเอียด
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
เรืออากาศโทสมพร ปานดำ
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ชมนาด กิจขันธ์
กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
กรรมการสภาสถาบันจากรองอธิการบดี
ผศ.บุญพาด ฆังคะมะโน
กรรมการสภาสถาบันจากคณบดี
รศ.สมภพ เขียวมณี
กรรมการสภาสถาบันจากผู้อำนวยการวิทยาลัย
ผศ.กิตติ อัตถาผล
กรรมการสภาสถาบันจากผู้อำนวยการวิทยาลัย
ผศ.ดร.นพคุณ สุดประเสริฐ
กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ
นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
กรรมการสภาสถาบันจากข้าราชการครู
นายปิยะพงษ์ กรเกษม
กรรมการสภาสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษา
ผศ.อำนวย นวลอนงค์
เลขานุการสภาสถาบัน
นายวันเฉลิม สว่างไสว
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภา

สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับการออกแบบและกำหนดให้เป็นหน่วยกำหนดนโยบายและรับผิดชอบกิจการทั้งหมดของสถาบันโดยมีอธิการบดีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
ดังนั้นสภาสถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการของสถาบัน
ที่ต้องเชื่อมโยงระหว่างงบประมาณกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสภาสถาบันจะต้องมีระบบควบคุม ตรวจสอบ ตรวจทาน โดยผ่านระบบรายงานที่เชื่อถือได้ และพร้อมรับการตรวจสอบจากสาธารณะ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา ด้านมาตรฐานการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันและโดยเฉพาะให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑) วางนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนกิจการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม
๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของสถาบัน และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในสถาบันเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
๓) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญญาและประกาศนียบัตร
๔) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของสถาบันตามมาตรา ๙ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
๕) อนุมัตรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในสถาบันและการยกเลิกการสมทบ
๖) พิจารณาให้ความให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๗) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสถาบัน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
๙) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน
๑๐) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันฃ
๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของสถาบันตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาสถาบันได้
๑๓) ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในกิจการของสถาบันต่ออธิการบดี
๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

มติการประชุม
รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2566
Reference : ฝ่ายกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2566
229
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2566
Reference : ฝ่ายกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2566
199
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12/2565
Reference : ฝ่ายกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12/2565
161
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11/2565
Reference : ฝ่ายกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11/2565
94
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10/2565
Reference : ฝ่ายกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10/2565
78
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9/2565
Reference : ฝ่ายกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9/2565
65
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8/2565
Reference : ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8/2565
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8/2565
57
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7/2565
Reference : ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7/2565
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7/2565
42
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6/2565
Reference : ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6/2565
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6/2565
40
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5/2565
Reference : ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5/2565
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5/2565
30
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4/2565
Reference : ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4/2565
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4/2565
35
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3/2565
Reference : ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3/2565
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3/2565
30
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2565
Reference : ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2565
23
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2565
Reference : ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2565
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2565
22
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12/2564
Reference : ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12/2564
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12/2564
38

ติดต่อเรา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภา อาคารสำนักงานอธิการบดี (ศาลายา) ชั้น 5 เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
0817622432

E-mail: wanchalerm1765@gmail.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา