กฎหมายและข้อบังคับ

ข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประสบการณ์หลากหลาย ของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2567
Reference : ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประสบการณ์หลากหลาย ของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2567
20
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2567
Reference : ข้อบังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2567
14
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566
71
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา และการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เรื่อง แนวปฏิบัติในการอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา และการขออนุมัติเดินทางไปราชการ              ณ ต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๖
54
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565
330
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2566
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2566
348
ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565
ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565
231
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2564
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2564
170
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2563
249
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนรองคณบดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนรองคณบดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
177
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
140
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
106
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2562
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2562
78
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562
122
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2561
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2561
74

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา