register
Apply for Study
Read more >
register
Alumni
Read more >
register
International Students
Read more >
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Read more >

News & Announcements

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการบครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

16 พ.ค. 2567
Read more >
 • ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  15 พ.ค. 2567
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  15 พ.ค. 2567
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  13 พ.ค. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรม โดยมี ผศ.โกเมศ คันธิก ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

17 พ.ค. 2567
Read more >
 • วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ร่วมโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

  16 พ.ค. 2567
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์ ดนตรี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการปรับพื้นฐานด้านนาฏศิลป์-ดนตรี

  16 พ.ค. 2567
 • วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

  16 พ.ค. 2567
Student News
ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา" ปีการศึกษา 2566

ผลการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา" ปีการศึกษา 2566

24 ก.พ. 2567
Read more >
 • ประกาศการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา"

  ประกาศการประกวดภาพยนต์สั้นภายใต้หัวข้อ "การรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา"

  16 ม.ค. 2567
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  13 ก.ค. 2566
 • คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

  24 พ.ค. 2566
Procurement
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พ.ค. 2567
Read more >
 • ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับพื้นที่และลงหินคลุกบริเวณสนามด้านหลังอาคารเรียนศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับพื้นที่และลงหินคลุกบริเวณสนามด้านหลังอาคารเรียนศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  17 พ.ค. 2567
 • ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  13 พ.ค. 2567
 • ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์สูจิบัติงานโครงการนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์สูจิบัติงานโครงการนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  3 พ.ค. 2567

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา