register
สมัครเข้าศึกษา
ดูเพิ่มเติม >
register
ศิษย์เก่า
ดูเพิ่มเติม >
register
International Students
ดูเพิ่มเติม >

ข่าวสารและประกาศ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี

31 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม >
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบใหม่

  31 มี.ค. 2566
 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

  30 มี.ค. 2566
 • การประชุมการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2566

  24 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
การงดเว้นไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การงดเว้นไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

7 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม >
 • ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565

  9 ก.พ. 2566
 • คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

  คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประปีการศึกษา 2565

  14 พ.ย. 2565
 • The Admission of Foreigners to study in Bunditpatanasilpa Intitute

  The Admission of Foreigners to study in Bunditpatanasilpa Intitute

  25 ส.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจ้างเหมาบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ และทำต้นฉบับภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ กิจกรรมที่ 4 สัมมนานาฏศิลปิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม >
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ และทำต้นฉบับภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ กิจกรรมที่ ๔ สัมมนานาฏศิลปิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  28 มี.ค. 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอนโครงหลังคาดาดฟ้า อาคาร 5 ชั้น สถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ได้แก่ บริษัท เดย์ไลท์ ทังเสตน แอลอีดี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 79,287.00 บาท

  24 มี.ค. 2566
 • ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร อาคาร 5 ชั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  24 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ “สานศิลป์ ตามรอยพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า”

31 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม >
 • วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

  31 มี.ค. 2566
 • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

  31 มี.ค. 2566
 • วิทยาลัยนาฏศิลป นำนักเรียนเข้าประกวด ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับรางวัลชนะเลิศ

  31 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา