การบริการ

ระบบภายใน

การบริการ

การบริการบุคลากร

ระบบภายใน
Link
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบเอกสารการประชุมของผู้บริหาร
ระบบเก็บสื่อการสอน4.0
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเมลองค์กร (บริการจาก Google Workspace for education)
ระบบลงทะเบียนการประชุม อบรม สัมมนา
ระบบบริการองค์ความรู้เฉพาะด้าน (ศูนย์รักษ์ศิลป์)
ระบบการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ระบบการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (เมล์ภาครัฐ workD)
ระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ระบบ Microsoft Office 365 (สำหรับเมลองค์กร)
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา
ระบบบริหารการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
ระบบบริหารการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ระบบบันทึกการเรียนการสอน (Classroom On demand)
ระบบบริหารการตัดสินในของผู้บริหาร (โครงการ/แผนงาน งบประมาณประจำปี)
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์
ระบบบริการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานสร้างสรรค์
ระบบการจองห้องประชุม
ระบบจัดเก็บเอกสาร
ระบบการให้กู้ยืม นักเรียนนักศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบัณฑิตศึกษา
ระบบวารสารและบทความออนไลน์
ระบบแจ้งปัญหางานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา