การบริการ

คลังความรู้/คู่มือปฏิบัติงาน

การบริการ

การบริการบุคลากร

คลังความรู้/คู่มือปฏิบัติงาน
รายการเอกสาร ประเภทลังความรู้ ดาวน์โหลด
 คู่มือการใช้งานระบบบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับเจ้าหน้าที่คณะและวิทยาลัย คู่มือการใช้งานระบบบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับเจ้าหน้าที่คณะและวิทยาลัย
Reference : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
63
 คู่มือการใช้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คู่มือการใช้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Reference : ู่คู่มือการใช้บริการห้องสมุดอัตโนมัติ
69
 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ
Reference : สำนักงานอธิการบดี
36
 คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Reference : สำนักงานอธิการบดี
36
 คู่มือการจัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คู่มือการจัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Reference : สำนักงานอธิการบดี
32
 แนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินงานกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับเจ้าหน้าที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินงานกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับเจ้าหน้าที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Reference : สำนักงานอธิการบดี
24
 คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 10 แนวทางการประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 10 แนวทางการประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
14
 คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 9 แนวทางการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 9 แนวทางการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
16
 คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 8 แนวทางการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 8 แนวทางการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
10
 คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 7 แนวทางการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 7 แนวทางการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
11
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 6 แนวทางปฏิบัติในการบอกเลิกสัญญา คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 6 แนวทางปฏิบัติในการบอกเลิกสัญญา
13
 ขั้นตอนการยืมใช้พัสดุ คณะศิลปศึกษา ขั้นตอนการยืมใช้พัสดุ คณะศิลปศึกษา
Reference : ขั้นตอนการยืมพัสดุ
64
 หนังสือเวียน กค(กวจ) 0405.4/ ว41 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf หนังสือเวียน กค(กวจ) 0405.4/ ว41 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
Reference : คณะกรรมการวินิฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
137
 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องแนวทางปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องแนวทางปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
100
 การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือน การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือน
111

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา