การบริการ

คลังความรู้/คู่มือปฏิบัติงาน

การบริการ

การบริการบุคลากร

คลังความรู้/คู่มือปฏิบัติงาน
รายการเอกสาร ประเภทคลังความรู้ ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบประสาทซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบประสาทซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
หน่วยงาน : ฝ่ายการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
110
 หนังสือเวียน กค (กวจ) 0405.4/ว 477 เรื่อง การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 หนังสือเวียน กค (กวจ) 0405.4/ว 477 เรื่อง การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
Reference : คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้าง
88
 หนังสือเวียน กค 0414.2/ว 455 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai ด้วย GFMIS Token Key หนังสือเวียน กค 0414.2/ว 455 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai ด้วย GFMIS Token Key
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
Reference : กรมบัญชีกลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง
94
 คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมนักศึกษา ในระบบบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สำหรับเจ้าหน้าที่) คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมนักศึกษา ในระบบบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สำหรับเจ้าหน้าที่)
หน่วยงาน : กองกิจการนักเรียนนักศึกษา
Reference : คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
121
 หนังสือเวียน กค 0433.5/ว404 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ.2566 หนังสือเวียน กค 0433.5/ว404 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ.2566
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
Reference : กรมบัญชีกลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง
109
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.3/ว397 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 55 (1) หนังสือเวียน ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.3/ว397 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 55 (1)
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
Reference : กรมบัญชีกลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง
150
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว367ลว.26 มิ.ย.66 เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชั่น หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว367ลว.26 มิ.ย.66 เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชั่น
หน่วยงาน : ฝ่ายการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
66
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.5/ว 321 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.5/ว 321 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
หน่วยงาน : ฝ่ายการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
137
 มาตรการลดใช้พลังงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มาตรการลดใช้พลังงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
Reference : กองนโยบายและแผน
นโยบายและยุทธศาสตร์
187
 กค 0416.4/ว217 ลว.12 เม.ย.66 การพิจารณาให้ใช้ใบรับรองแทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนด้วยเหตุุฉุกเฉิน กค 0416.4/ว217 ลว.12 เม.ย.66 การพิจารณาให้ใช้ใบรับรองแทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนด้วยเหตุุฉุกเฉิน
หน่วยงาน : ฝ่ายการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
168
 กค 0410.3/ว260 ลงวันที่ 8 พ.ค.66 เรื่องหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย กค 0410.3/ว260 ลงวันที่ 8 พ.ค.66 เรื่องหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หน่วยงาน : ฝ่ายการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
164
 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันช่วยเหลือเพื่อรองรับงานบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานอธิการบดี คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันช่วยเหลือเพื่อรองรับงานบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Reference : คู่มือการใช้งานระบบ
การบริการระบบสารสนเทศ
215
 คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บสื่อองค์ความรู้ สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บสื่อองค์ความรู้ สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Reference : คู่มือการใช้งานระบบสื่อองค์ความรู้
การบริการระบบสารสนเทศ
301
 คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บสื่อองค์ความรู้ สำหรับอาจารย์ คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บสื่อองค์ความรู้ สำหรับอาจารย์
หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Reference : คู่มือการใช้งานระบบสื่อองค์ความรู้
การบริการระบบสารสนเทศ
323
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.5/ว189 เรื่อง กำหนดเเบบเเจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม หนังสือเวียน ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.5/ว189 เรื่อง กำหนดเเบบเเจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
Reference : คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้าง
159

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา