การบริการ

คลังความรู้/คู่มือปฏิบัติงาน

การบริการ

การบริการบุคลากร

คลังความรู้/คู่มือปฏิบัติงาน
รายการเอกสาร ประเภทคลังความรู้ ดาวน์โหลด
 กค 0410.3/ว33 ลงวันที่ 12 ม.ค.66 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กค 0410.3/ว33 ลงวันที่ 12 ม.ค.66 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน : ฝ่ายการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
189
 แนวปฏิบัติในจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน (รายงานรับจ่ายเงินรายได้)  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป แนวปฏิบัติในจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน (รายงานรับจ่ายเงินรายได้) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
หน่วยงาน : ฝ่ายการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
175
 กค 0414.3/ว55 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งงบประมาณกรณีเบิกเกินส่งคืน และการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Onlin กค 0414.3/ว55 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งงบประมาณกรณีเบิกเกินส่งคืน และการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Onlin
หน่วยงาน : ฝ่ายการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
82
 แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานเงินรายได้บริการวิชาการ 9(8) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานเงินรายได้บริการวิชาการ 9(8) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หน่วยงาน : ฝ่ายการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
234
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.4/ว159 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ(TOR) หนังสือเวียน ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.4/ว159 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ(TOR)
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
Reference : คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง
156
 ความรู้ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ โครงการสร้างผู้นำยุคใหม่ ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน มีธรรมาภิบาลในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ความรู้ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ โครงการสร้างผู้นำยุคใหม่ ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน มีธรรมาภิบาลในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
256
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว 54 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว 54 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
Reference : กระทรวงการคลัง
การเงิน
134
 หนังสือเวียน กค 0433.2/ว135 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือเวียน กค 0433.2/ว135 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
160
 หนังสือเวียน เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หนังสือเวียน เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
105
 ความรู้ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ความรู้ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การเงิน
108
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 128 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 5 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 128 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 5
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
83
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว125 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว125 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
108
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 124 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 124 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
82
 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบใหม่ คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบใหม่
หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Reference : คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบใหม่
การบริการระบบสารสนเทศ
80
 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ  เล่มที่ 5 เรื่อง แนวทางการยืมทรัพย์สินราชการ คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 5 เรื่อง แนวทางการยืมทรัพย์สินราชการ
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
123

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา