การบริการ

คลังความรู้/คู่มือปฏิบัติงาน

การบริการ

การบริการบุคลากร

คลังความรู้/คู่มือปฏิบัติงาน
รายการเอกสาร ประเภทคลังความรู้ ดาวน์โหลด
 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 4 เรื่องแนวทางการพิจาณางดหรือลดค่าปรับ คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 4 เรื่องแนวทางการพิจาณางดหรือลดค่าปรับ
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
133
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 56 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 56 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
104
 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 1459 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 1459 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
130
 ข้อหารือมาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ข้อหารือมาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
104
 ข้อหารือการขอคืนค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อหารือการขอคืนค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
84
 ข้อหารือการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขน  ละคร และวัสดุประกอบการแสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 งาน ข้อหารือการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขน ละคร และวัสดุประกอบการแสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 งาน
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
87
 คู่มือการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting คู่มือการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting
หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Reference : bpi.ac.th
การบริการระบบสารสนเทศ
80
 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 3 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 3
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
170
 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 2 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 2
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
157
 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 1 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ เล่มที่ 1
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารงานทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
160
 คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุม คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุม
หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Reference : http://intranet.bpi.ac.th
การบริการระบบสารสนเทศ
315
 คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Classroom On Demand สำหรับ ครู อาจารย์ ผู้สอน คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Classroom On Demand สำหรับ ครู อาจารย์ ผู้สอน
หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Reference : https://learning.bpi.ac.th/
การบริการระบบสารสนเทศ
285
 คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (เมลองค์กรภายใต้การให้บริการของ Google Workspace) คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (เมลองค์กรภายใต้การให้บริการของ Google Workspace)
หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Reference : เมลองค์กร Google Workspace
การบริการระบบสารสนเทศ
743
 คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 ผ่าน Web browser คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 ผ่าน Web browser
หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Reference : Microsoft Office 365
การบริการระบบสารสนเทศ
460
 คู่มือ Microsoft Excel เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน คู่มือ Microsoft Excel เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน
หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริการระบบสารสนเทศ
254

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา