การบริการ

คลังความรู้/คู่มือปฏิบัติงาน

การบริการ

การบริการบุคลากร

คลังความรู้/คู่มือปฏิบัติงาน
รายการเอกสาร ประเภทคลังความรู้ ดาวน์โหลด
 คู่มือการใช้งานระบบบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง คู่มือการใช้งานระบบบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Reference : คู่มือการใช้งานระบบ
การบริการระบบสารสนเทศ
538
 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รักษ์ศิลป์ คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รักษ์ศิลป์
หน่วยงาน : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ศูนย์รักษ์ศิลป์
การบริการศูนย์รักษ์ศิลป์
172
 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการบัณฑิตศึกษา คู่มือการปฏิบัติงานโครงการบัณฑิตศึกษา
หน่วยงาน : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย โครงการบัณฑิตศึกษา
การบริหารงานทั่วไป
434
 การดำเนินงานกิจกรรมโครงการของกองกิจการนักเรียน นักศึกษา การดำเนินงานกิจกรรมโครงการของกองกิจการนักเรียน นักศึกษา
หน่วยงาน : กองกิจการนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
147
 แผนผังการรับส่งหนังสือราชการ ของกองกิจการนักเรียน นักศึกษา แผนผังการรับส่งหนังสือราชการ ของกองกิจการนักเรียน นักศึกษา
หน่วยงาน : กองกิจการนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
99
 ขั้นตอนการดำเนินงานทุน ขั้นตอนการดำเนินงานทุน
หน่วยงาน : กองกิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
Reference : ขั้นตอนการดำเนินงานทุน
สวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
162
 แนวทางปฏิบัติงานการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน แนวทางปฏิบัติงานการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายการเงิน
Reference : ฝ่ายการเงิน
การเงิน
82
 แนวทางปฏิบัติงาน กลุ่มศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แนวทางปฏิบัติงาน กลุ่มศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หน่วยงาน : กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
Reference : กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
การบริการศิลปวัฒนธรรม
6
 คู่มือการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คู่มือการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Reference : คู่มือการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
20
 แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หน่วยงาน : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
Reference : แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน
ทะเบียนและประมวลผล
25
 ขั้นตอนการให้บริการของกลุ่มศิลปวัฒนธรรม ขั้นตอนการให้บริการของกลุ่มศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงาน : กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
Reference : กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
การบริการศิลปวัฒนธรรม
5
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หน่วยงาน : กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
Reference : กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
15
 คู่มือปฎิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คู่มือปฎิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน
Reference : กลุ่มตรวสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
17
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Reference : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
46
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานกองกิจการนักเรียนนักศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงานกองกิจการนักเรียนนักศึกษา
หน่วยงาน : กองกิจการนักเรียนนักศึกษา
Reference : กองกิจการนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา