การบริการ

คลังความรู้/คู่มือปฏิบัติงาน

การบริการ

การบริการบุคลากร

คลังความรู้/คู่มือปฏิบัติงาน
รายการเอกสาร ประเภทคลังความรู้ ดาวน์โหลด
 คู่มือการปฏิบัติงาน กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
หน่วยงาน : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
Reference : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
18
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
หน่วยงาน : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
Reference : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
การเลื่อนวิทยฐานะ
13
 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
หน่วยงาน : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
Reference : กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
การบริหารงานทั่วไป
12
 ขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำแผนและงบประมาณ ขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำแผนและงบประมาณ
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน ฝ่ายแผนและงบประมาณ
Reference : กองนโยบายและแผน
แผนและงบประมาณ
25
 ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ตามข้อบังคับ ข้อที่ 9 (1) (2) (11) ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ตามข้อบังคับ ข้อที่ 9 (1) (2) (11)
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน ฝ่ายแผนและงบประมาณ
Reference : กองนโยบายและแผน
แผนและงบประมาณ
41
 ขั้นตอนในการขออนุมัติหลักการและการดำเนินงาน ขั้นตอนในการขออนุมัติหลักการและการดำเนินงาน
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน ฝ่ายแผนและงบประมาณ
Reference : กองนโยบายและแผน
แผนและงบประมาณ
12
 คู่มือการกรอกข้อมูลรายงานติดตามงบลงทุน คู่มือการกรอกข้อมูลรายงานติดตามงบลงทุน
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน ฝ่ายติดตามและประเมินผล
Reference : กองนโยบายและแผน
การติดตามและประเมินผล
5
 คู่มือการกรอกข้อมูลรายงานติดตามงบเงินอุดหนุน คู่มือการกรอกข้อมูลรายงานติดตามงบเงินอุดหนุน
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน ฝ่ายติดตามและประเมินผล
Reference : กองนโยบายและแผน
การติดตามและประเมินผล
6
 คู่มือการกรอกข้อมูลรายงานติดตามเงินกันเหลื่อมปี คู่มือการกรอกข้อมูลรายงานติดตามเงินกันเหลื่อมปี
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน ฝ่ายติดตามและประเมินผล
Reference : กองนโยบายและแผน
การติดตามและประเมินผล
3
 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
Reference : กองนโยบายและแผน
นโยบายและยุทธศาสตร์
16
 ขั้นตอนการอนุมัติหลักการและดำเนินการ ขั้นตอนการอนุมัติหลักการและดำเนินการ
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
Reference : ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
29
 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชี
Reference : ฝ่ายการเงินและบัญชี
การเงิน
85
 ผังกระบวนงานการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ผังกระบวนงานการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ
Reference : ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ
การบริหารงานทั่วไป
60
 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : กองกลาง ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ
Reference : ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ
การบริหารงานทั่วไป
65

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา