การป้องกันการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (กิจกรรม)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (กิจกรรม)
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทางและ วิพากษ์หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์  (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทางและ วิพากษ์หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

19 ก.พ. 2567
 โครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม
โครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม

16 มี.ค. 2566
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เข้าใจ เข้าถึงคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เข้าใจ เข้าถึงคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ”

2 มี.ค. 2566
 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตก่อนวัยทำงานให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตก่อนวัยทำงานให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4

15 มี.ค. 2565
 ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการเข้าถึงเข้าใจคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการเข้าถึงเข้าใจคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

9 มี.ค. 2565
 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 "โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา"โดย ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)

21 พ.ค. 2564
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทาง และการวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทาง และการวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทาง และการวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยช่างศิลป เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ได้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

21 พ.ค. 2564

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา